Badanie sprawozdań finansowych

    Badanie służące wyrażeniu opinii o sprawozdaniu finansowym przeprowadzamy stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów i norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta. Podstawą wykonania prac jest plan badania obejmujący wszystkie istotne aspekty działalności oraz uwzględniający indywidualne potrzeby badanego podmiotu